مهم نیست چه می گوید!

 

 

آورده اند روزی سفیر دولت فخیمه بریتانیا در تهران با درشکه به جایی می رفت. در راه مدام درشکه چی به سفیر و دولتش زیر لب بد و بیراه می گفت. همراه ایرانی سفیر معذب از گستاخی درشکه چی به سفیر می گوید: شما که متوجه الفاظ توهین آمیز این مرد می شوید پس چرا سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهید؟ سفیر انگلیس چنین پاسخ می دهد: «مهم نیست چه می گوید! مهم آن است که ما را به مقصد می رساند!»

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید