یـــارا معصومی

یه ترانه با ترجمه انگلیسی تقدیم به دوستان خوبم.. (یارا)

   ترانه دل

Heart song     

من یک ترانه دارم، در اعماق قلبم

I have a sing , deep in my heart

 و فقط منم که می توانم آن را بشنوم

And only I can hear it

اگر من چشمهایم را ببند م  و آرام بنشینم

If I close my eyes and sit very still

 گوش دادن به ترانه ام خیلی راحت است

It is so easy to listen to my song

وقتی که چشمهایم را باز می کنم

When my eyes are open

 وخیلی مشغول می شوم و می گرد م

And I am so busy to listen very hard

اگر وقت بگذارم وبه شدت گوش بسپارم

If I take time and listen very hard

 هنوز هم می توانم ترانه  د لم را بشنوم

I can still hear my Heart song

 آن ترانه به من احساس شادی می دهد

It makes me feel happy

شاد تر از همیشه

Happier than ever

شادتر از هرجا

Happier than every where

 و هر چیز وهر کس در سراسر این دنیای بزرگ

And every thing and everyone in the whole wide world

 شادی ای شبیه فکر کرد ن درباره

Happy like thinking about

رفتن به بهشت وقتی که من بمیرم

Going to Heaven when I die

صدای ترانه قلبم چیزی شبیه این است

My Heart song sounds like this  

دوستت دارم! دوستت دارم!

I love you! I love you

چقدر می توانی شاد شوی!

How happy you can be!

 چقدر می توانی سراسر دنیا را شاد کنی!

How happy you can make this whole world be!

 و همچنین گاهی آن ترانه با کلمات و نوای دیگری است

And sometimes its other tunes and words, too

 اما آن ترانه همیشه احساس خاص مرا می سراید.

    But it always sings the same special feeling to me.

 این ترانه مخصوص من است

This my special song

اما شما یک چیز را می دانید؟

But do you know what?

همه مردم یک ترانه مخصوص دارند

All people have a special song

درون قلبهایشان!

Inside their heart!

هر کسی در سراسر این دنیای بزرگ

Everyone in the whole wide world

 یک ترانه دل مخصوص دارد.

Has a special Heart song.

اگر شما به قلبهای آهنگین سحرآمیز باور داشته باشید

If you believe in magical, musical heart

پس شما هم ترانه تان را خواهید شنید.

Than you, too, will hear your song. 

+   یارا معصومی ; ۳:٥۸ ‎ق.ظ ; ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir