یـــارا معصومی

عرق !!

 

هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما، در این سر دنیا، عرق می ریزیم و وضع مان این است ، آنها، در آن سر دنیا، عرق می خورند و وضع شان آن است! نمی دانم، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن ...

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir