یـــارا معصومی

کار مردان ..

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدان که نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است..

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir