یـــارا معصومی

گرایش به تغییر

 

گرایش به تغییر

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.
زمانی که یک زن که با مردی ازدواج می کند انتظار دارد که او تغییر کند ولی اینگونه نمی شود
A man marries a woman expecting that she won't change, and she does..
زمانی که یک مرد با زنی ازدواج می کند مطمئن است که آن زن تغییر نمی کند و اینگونه می شود...
 

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir